Privacyverklaring Advocatenkantoor Gijzen

 1. Ons kantoor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ons kantoor verwerkt.

 

 1. Ons kantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt ons kantoor veelal een derde in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

 

 1. Ons kantoor verwerkt de hierna onder 4 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
 2. het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 3. het innen van declaraties;
 4. advisering, bemiddeling en verwijzing;
 5. het voldoen aan wettelijke en daaruit voortvloeiende verplichtingen;
 6. marketing- en communicatie activiteiten;
 7. werving en selectie (sollicitatie).

 

 1. Ons kantoor verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens van alle bij een zaak betrokken partijen:
 2. naam, adres, woonplaats (NAW);
 3. geboortedatum, nationaliteit, Burger Service Nummer en nummer identiteitsbewijs;
 4. telefoonnummer, e-mailadres, website-adres;
 5. bankrekeningnummer;
 6. overige gegevens noodzakelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verkregen opdracht.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt ons kantoor omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derden aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

 1. Ons kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna genoemde gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
 2. wettelijke verplichting;
 3. uitvoering van een overeenkomst;
 4. verkregen toestemming van betrokkene(n)
 5. gerechtvaardigd belang;
 6. algemeen belang.

 

 1. Ons kantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan ons kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons kantoor ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een ingeschakelde andere derde ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

 1. Ons kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ons kantoor gebruik maakt van diensten van derden, zal ons kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

 1. Ons kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

 1. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onze contactgegevens welke kenbaar zijn in ons briefhoofd of op onze website www.gijzenadvocaten.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. Op de website van ons kantoor zijn links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden. Ons kantoor houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derden. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derden gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

 1. Ons kantoor houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons kantoor verkocht aan derden.

 

 1. Teneinde het gebruiksgemak van de website van ons kantoor te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van ons kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. De website van ons kantoor maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van ons kantoor geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Ons kantoor heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derden. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

 1. Op de website biedt ons kantoor een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door eenieder, dus willekeurige derde, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via onze contactgegevens. Ons kantoor is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft ons kantoor dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde (via social media), dan is die derde of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

 

 1. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons kantoor via onze contactgegevens welke kenbaar zijn in ons briefhoofd of op onze website www.gijzenadvocaten.nl.